Karty
charakterystyk
chemicznych
 
Karty charakterystyk chemicznych

Karty charakterystyk chemicznych

Obowiązek udostępniania kart charakterystyk chemicznych wynika z dyrektywy 91/155/EWG z dnia 5 marca 1991 r.
Dyrektywa ta brzmi...

Artykuł 1

(1) a) Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą we Wspólnocie, odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu niebezpiecznej substancji lub preparatu, niezależnie od tego, czy jest producentem, importerem czy też dystrybutorem, zobowiązana jest dostarczyć odbiorcy, który jest przemysłowym użytkownikiem substancji lub preparatu, kartę charakterystyki bezpieczeństwa zawierającą informacje określone w art. 3 oraz Załączniku niniejszej dyrektywy, jeżeli substancja lub preparat zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne w znaczeniu dyrektywy 67/548/EWG wzgl. 1999/45/WE.

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie do obrotu niebezpiecznej substancji lub preparatu, niezależnie od tego, czy jest jej producentem, importerem czy też dystrybutorem, ma obowiązek udostępnić na żądanie użytkownika przemysłowego kartę charakterystyki chemicznej obejmującą odpowiednie, sklasyfikowane w artykule 3 i Załączniku niniejszej dyrektywy 1999/45/WE jako bezpieczne preparaty, zawierające w przypadku preparatów niegazowych w stężeniu >= 1 procenta wagowego, a w przypadku preparatów gazowych w stężeniu >= 0,2 procenta objętościowego co najmniej jedną substancję szkodliwą dla zdrowia albo substancję, dla której istnieją wspólnotowe wartości graniczne ekspozycji w miejscu pracy.

Często używane skróty pojęcia karty charakterystyki chemicznej...
MSDS = Material Safety Data Sheet
KCSN = karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Poniżej znajdziesz odsyłacz do każdego numeru artykułu firmy Behr Hella Service z oferty elementów klimatyzacji, który posiada karty charakterystyk chemicznych.

Karty charakterystyk chemicznych są aktualizowane z każdym nowym wydaniem.

10/25/2016
  • icon_druck
  • icon_mail
  • Youtube
 
 
 
Karty charakterystyk chemicznych