Kodeks
dobrych praktyk
 
Kodeks dobrych praktyk

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK FIRMY BEHR HELLA SERVICE

Działania zarządu spółki Behr Hella Service GmbH oraz wszystkich jej jednostek organizacyjnych określają zasady odpowiedzialnego i przejrzystego kierownictwa oraz kontroli. Jednoznaczna akceptacja i świadoma implementacja uznanych zasad compliance pomaga w budowaniu opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z partnerami biznesowymi i pracownikami. Działania te zwiększają wartościowość przedsiębiorstwa. Aktywne wdrażanie odpowiednich norm jest niezbędnym warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa.

Kolejnym zdeklarowanym celem zarządu spółki jest wczesne rozpoznawanie ryzyka związanego z potencjalnymi naruszeniami norm prawnych i uznanych wartości. Intensywna i bezpośrednia komunikacja oraz identyfikacja odpowiednich działań we współpracy ze wszystkimi uczestnikami procedur biznesowych umożliwia z góry eliminowanie naruszeń.

Dla zarządu spółki Behr Hella Service GmbH pojęcie „compliance” nie definiuje się jednak wyłącznie jako przestrzeganie nakazów i zakazów ustawowych. Stanowi ono ponadto podstawę, z której wyprowadzana jest zasada zgodności działalności gospodarczej z wartościami moralności i etyki biznesowej.

Jest to z punktu widzenia wszystkich uczestników dynamiczny proces, z którego wynikają podstawowe, społeczne normy zgodne z wciąż ewoluującymi wymaganiami.

Wymóg przestrzegania tego przyjętego dobrowolnie obowiązku dotyczy przy tym nie tylko wszystkich zatrudnionych przez spółkę Behr Hella Service GmbH i jej spółki zależne pracowników, ale także niezależnych współpracowników, doradców, dostawców i kooperantów. Jeżeli działania i zaniechania tego kręgu osób są niezgodne z zasadami compliance, są one bezwzględnie odrzucane przez spółkę Behr Hella Service GmbH.

Oczekiwania te są zgodne z uznanymi międzynarodowymi zasadami compliance w zakresie odpowiedzialności społecznej i obowiązują w związku z tym na całym świecie.
10/25/2016
  • icon_druck
  • icon_mail
  • Youtube