OWH
 • icon_druck
 • icon_mail
 • YouTube-logo
 
OWH

Ogólne Warunki Handlowe firmy Behr Hella Service GmbH (stan 10/2005)

 

 • Zakres obowiązywania

  Wszystkie dostawy i świadczenia firmy Behr Hella Service GmbH (BEHR HELLA SERVICE) są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Regulacje odbiegające od powyższych, a w szczególności warunki handlowe kooperantów, obowiązują tylko pod warunkiem, że zostało to jednoznacznie potwierdzone przez firmę BEHR HELLA SERVICE na piśmie przed chwilą zawarcia umowy. Zasada ta obowiązuje również w takich pojedynczych przypadkach, w których firma BEHR HELLA SERVICE nie odmówiła uznania ważności ogólnych warunków handlowych kooperantów. Niniejsze OWH obowiązują zarówno w przypadku aktualnego stosunku handlowego, jak i wszystkich przyszłych stosunków handlowych i transakcji.

 • Forma pisemna

  Oświadczenia ustne wymagają potwierdzenia na piśmie pod rygorem nieważności.

 • Oferty

  3.1 Oferty firmy BEHR HELLA SERVICE są niewiążące.

  3.2 Firma BEHR HELLA SERVICE zastrzega sobie wszelkie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków oraz innych dokumentów i danych; ich udostępnianie osobom trzecim jest niedozwolone. Ich udostępnienie osobom trzecim wymaga w każdym przypadku uprzedniej, jednoznacznej i pisemnej zgody firmy BEHR HELLA SERVICE.

 • Terminy dostaw, zwłoka

  4.1 Terminy dostaw są niewiążące, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Firma BEHR HELLA SERVICE ma prawo do realizacji dostaw częściowych.

  4.2 Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z tytułu zwłoki są wykluczone, o ile nie zostały spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony firmy BEHR HELLA SERVICE, jej przedstawicieli lub działających na jej zlecenie osób. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się w każdym przypadku do wysokości szkody typowej dla realizowanej umowy.

  4.3 Jeżeli Zamawiający wyznaczy firmie BEHR HELLA SERVICE, o ile wystąpiła już z jej strony zwłoka, odpowiedni termin dodatkowy - wynoszący co najmniej 14 dni - z jednoczesnym zagrożeniem wykonania realizacji umowy, to po bezskutecznym upływie tego terminu dodatkowego ma prawo odstąpić od umowy

 • Siła wyższa i brak możliwości wykonania umowy bez winy Dostawcy

  Siła wyższa i brak możliwości wykonania umowy bez winy BEHR HELLA SERVICE lub jej poddostawców, a szczególnie zakłócenia ruchu i działalności zakładu, brak energii, strajk lub lokaut, uprawniają firmę BEHR HELLA SERVICE, do zawieszenia dostaw na czas trwania zakłóceń oraz przedłużenia zakresu ich skuteczności. Jeżeli czas trwania przedmiotowych zdarzeń przekracza 6 tygodni, lub jeżeli wskutek tych zdarzeń niemożliwe stało się wykonanie świadczenia umownego ze strony firmy BEHR HELLA SERVICE, zarówno Zamawiający, jak i firma BEHR HELLA SERVICE mają prawo odstąpić od umowy.

 • Ceny

  6.1 Dostawy fakturuje się zgodnie z obowiązującymi w dniu dostawy cenami firmy BEHR HELLA SERVICE z doliczeniem podatku od towarów i usług w obowiązującej ustawowej wysokości. Podane ceny są cenami „loko fabryka” i nie zawierają kosztów opakowania, wysyłki i/lub opłat celnych, które fakturuje się oddzielnie.

  6.2 Firma BEHR HELLA SERVICE zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podwyższania cen, jeżeli po dniu zawarcia umowy nastąpił wzrost kosztów, szczególnie wskutek podwyżek kosztów wynagrodzeń, np. na podstawie nowych umów zbiorowych albo zmian cen materiałów. Koszty te zostaną na żądanie Zamawiającego udokumentowane.

 • Wysyłka

  7.1 Wysyłka towarów jest realizowana – także w przypadku dostaw częściowych - na koszt i ryzyko Zamawiającego. Zasada ta obowiązuje także w przypadku jednorazowego przejęcia przez firmę BEHR HELLA SERVICE kosztów spedycji. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania towarów firmie transportowej lub spedytorowi.

  7.2 Firma BEHR HELLA SERVICE nie zakłada kosztów spedycji na rzecz Zamawiającego. Transport realizowany jest przez wybranego przez firmę BEHR HELLA SERVICE spedytora, bez obowiązku zapewnienia najniższych możliwych kosztów spedycji. Fakt wybrania spedytora nie skutkuje przejściem ryzyka transportowego na firmę BEHR HELLA SERVICE.

  7.3 Przejście ryzyka na Zamawiającego w chwili przekazania towarów spedytorowi następuje również w przypadku, gdy dostawa realizowana jest na koszt firmy BEHR HELLA SERVICE.

  7.4 W przypadku eksportu nabytego towaru Zamawiający ma obowiązek zapewnić na własny koszt wszystkie wymagane dokumenty przewozowe (np. zezwolenia wywozowe i celne itp.). Firma BEHR HELLA SERVICE nie odpowiada za prawną dopuszczalność wywozu towarów oraz ich zgodność z przepisami prawnymi i technicznymi kraju importującego. Ponadto firma BEHR HELLA SERVICE nie odpowiada za zgodność towaru ze stanem technicznym obowiązującym w kraju importującym.

 • Opakowanie zewnętrzne

  Koszt zafakturowanych i odesłanych bezpłatnie opakowań zewnętrznych - skrzyń lub kartonów specjalnych - zostanie zapisany na koncie Zamawiającego w wysokości 2/3 zafakturowanych wartości, jeżeli dotarły one w dobrym stanie do siedziby firmy BEHR HELLA SERVICE w Lippstadt i mogą zostać ponownie wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 • Zwrot kosztów narzędzi

  Jeżeli przeniesienia prawa własności do narzędzi wytworzonych lub zakupionych przez firmę BEHR HELLA SERVICE specjalnie w celu wykonania zamówionych przez zamawiającego towarów nie uzgodniono jednoznacznie na piśmie, narzędzia te pozostają własnością firmy BEHR HELLA SERVICE. Zamawiający nie nabywa prawa do przeniesienia na niego prawa własności tych narzędzi, nawet jeżeli całkowicie pokrył ich koszty.

 • Odpowiedzialność za wady przedmiotu dostawy

  10.1 Jeżeli niniejsze warunki lub dokonane w konkretnym przypadku uzgodnienia nie stanowią inaczej, kwestię odpowiedzialności za wady przedmiotu dostawy regulują przepisy ustawowe.

  10.2 Zamawiający ma obowiązek pisemnie zgłosić wady przedmiotu dostawy firmie BEHR HELLA SERVICE niezwłocznie po ich stwierdzeniu w ramach prawidłowej procedury operacyjnej. W takim zakresie firma BEHR HELLA SERVICE odstępuje od zarzutu nieterminowej reklamacji.

  10.3 O ile ustawa nie stanowi jednoznacznie inaczej, roszczenia Zamawiającego z tytułu wad przedmiotu umowy wygasają w przypadku wyrobów nowych i refabrykowanych z upływem dwóch lat, a w przypadku części używanych z upływem jednego roku od daty realizacji dostawy przedmiotu umowy.

  10.4 W przypadku uprawnionej i terminowej reklamacji firma BEHR usunie wadę HELLA SERVICE w sposób zgodny z własną decyzją, z zasady przez nieodpłatną wymianę lub naprawę (wtórna realizacja umowy). Jeżeli wtórna realizacja umowy jest niemożliwa, zakończy się niepowodzeniem albo nie nastąpi w obrębie odpowiedniego, wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może żądać redukcji wynagrodzenia albo anulowania umowy. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli firma BEHR HELLA SERVICE odmówi wtórnej realizacji umowy z powodu nieproporcjonalnie wysokich kosztów. Decydujące znaczenie przy określaniu nieproporcjonalności kosztów wtórnej realizacji umowy ma szczególnie stosunek między wartością przedmiotu w stanie wolnym od wad i kosztami wtórnej realizacji umowy.

  10.5 Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad dostarczonych towarów przysługują Zamawiającemu tylko zgodnie z punktem 11 niniejszych warunków.

  10.6 Roszczenia z tytułu wad przedmiotu umowy nie powstają, jeżeli wada spowodowana została naruszeniem przepisów dotyczących obsługi, konserwacji lub montażu, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, nieprawidłowym lub niedbałym postępowaniem z przedmiotem umowy, normalnym zużyciem lub dokonanymi przez Zamawiającego bądź osoby trzecie nieprawidłowymi ingerencjami w przedmiot umowy.

  10.7 Dane zawarte w katalogach, specyfikacjach i innych opisach produktów należy rozumieć jako gwarancję cech lub trwałości, jeżeli zostały one jednoznacznie i na piśmie określone jako takie.

 • Odpowiedzialność cywilna

  11.1 O ile firma BEHR HELLA SERVICE spowodowała szkodę przez zwykłe zaniedbanie, roszczenia odszkodowawcze przeciwko BEHR HELLA SERVICE występują na podstawie przepisów ustawowych tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych. Takie roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do szkod typowych dla realizowanej umowy. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku utraty życia, zranienia ciała albo naruszenia zdrowia.

  11.2 Niezależnie od powyższego ewentualna odpowiedzialność firmy BEHR HELLA SERVICE istnieje w niezmienionej formie w przypadku umyślnego przemilczenia wady, przejęcia gwarancji lub ryzyka nabycia oraz w przypadkach zgodnych z ustawą o odpowiedzialności producenckiej.

  11.3 Zasady odpowiedzialności za zwłokę w dostawie reguluje ostatecznie punkt 4.

  11.4 Wyklucza się odpowiedzialność osobistą przedstawicieli ustawowych firmy BEHR HELLA SERVICE, osób działających na jej zlecenie i członków jej personelu za szkody wywołane przez te osoby wskutek zwykłego zaniedbania.

 • Płatności i zdolność kredytowa

  12.1 Faktury firmy BEHR HELLA SERVICE są wymagalne w ciągu 30 dni od daty wystawienia bez potrąceń.

  12.2 Pracownicy terenowi są uprawnieni do przyjmowania płatności tylko na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

  12.3 Wszelkie roszczenia firmy BEHR HELLA SERVICE stają się wymagalne natychmiast, jeżeli Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzymuje warunków płatności lub zaprzestał dokonywania płatności.

  12.4 Firma BEHR HELLA SERVICE może poza tym żądać zapłaty z góry za niezrealizowane dotychczas dostawy oraz, po wystosowaniu upomnienia i wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu płatności, odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z tytułu jej niewykonania. Ponadto po wystosowaniu upomnienia i wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu płatności firma BEHR HELLA SERVICE może odmówić prawa do odsprzedaży towaru i odzyskać dostarczony towar na koszt Zamawiającego.

  12.5 Wyklucza się prawo do zatrzymania płatności lub ich rozliczenia z roszczeniami Zamawiającego, o ile nie zostało ono jednoznacznie uznane na piśmie przez firmę BEHR HELLA SERVICE lub prawomocnie stwierdzone.

 • Zastrzeżenie własności

  Firma BEHR HELLA SERVICE zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez siebie towarów do chwili całkowitego pokrycia ich ceny; wszystkie dostawy uznaje się przy tym za jedną spójną transakcję dostawczą. W przypadku faktur bieżących zastrzeżenie własności stanowi zabezpieczenie roszczenia firmy BEHR HELLA SERVICE wynikającego z salda konta Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający połączył towary z innymi przedmiotami w spójny przedmiot i przedmiot ten należy uznać za przedmiot zasadniczy, Zamawiający z góry przenosi na firmę BEHR HELLA SERVICE w odpowiednim stosunku prawo współwłasności tego przedmiotu zasadniczego, o ile jest jego właścicielem. Jeżeli Zamawiający dokonał zgodnie z przeznaczeniem odsprzedaży dostarczonego towaru, z góry i niniejszym ceduje swoje roszczenia powstałe wobec swojego nabywcy wraz z wszelkimi prawami posiłkowymi na firmę BEHR HELLA SERVICE do momentu pełnego uregulowania wszystkich jej roszczeń. Z uzasadnionej przyczyny (np. zwłoki w płatności) Zamawiający jest na żądanie firmy BEHR HELLA SERVICE zobowiązany do poinformowania swoich będących osobami trzecimi nabywców o fakcie cesji tych praw oraz przekazania firmie BEHR HELLA SERVICE wszystkich informacji i dokumentów koniecznych w celu wykonania przez nią przysługujących jej uprawnień. Firma BEHR HELLA SERVICE zwalnia zatrzymane zabezpieczenia o tyle, o ile ich wartość przekracza zabezpieczone nimi roszczenia o łącznie ponad 20%.

 • Postanowienia ogólne

  14.1 W przypadku zaprzestania płatności przez stronę umowy lub złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego wobec jej majątku bądź wniosku o przeprowadzenie sądowego lub pozasądowego postępowania ugodowego, druga ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy w jej niewykonanym dotychczas zakresie.

  14.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków i innych dokonanych uzgodnień miałoby być lub stać się nieskuteczne, nie naruszy to ważności umowy jako takiej w pozostałych jej punktach. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia postanowienia nieskutecznego takim postanowieniem skutecznym, które będzie jak najbliższe zamysłowi ekonomicznemu postanowienia nieskutecznego.

  14.3 Obowiązującym prawem jest wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, o ile jednoznacznie i na piśmie nie uzgodniono inaczej. Wyklucza się stosowanie Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r.

  14.4 Miejscem wykonania umowy jest Schwäbisch Hall.

  14.5 Firma BEHR HELLA SERVICE ma prawo do zapisywania i przetwarzania danych Zamawiającego w celach realizacji stosunku handlowego z zachowaniem przepisów obowiązującej na terenie Niemiec federalnej ustawy o ochronie danych.

  14.6 Miejscem jurysdykcji sądowej dla wszelkich wynikających ze stosunku umownego spraw spornych jest Schwäbisch Hall. Firma BEHR HELLA SERVICE może wnosić powództwa także do innych właściwych sądów.

10/25/2016